Blog

Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie sposobu podziału subwencji w roku 2024

Do rządowego Centrum Legislacji 27 października 2023 r. wpłynął projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024. Przewiduje on istotne zmiany w finansowaniu uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą. Ale czy można je nazwać zmianami, jeśli Ministerstwo zastosowało przelicznik z ubiegłego roku? O tym, jakie skutki przyniósł podział subwencji na rok 2023, pisaliśmy w raporcie “Nowa jakość czy patologia? Edukacja domowa w Polsce”.

Jeszcze rok temu apelowaliśmy, że podział, który będzie stosowany jeszcze do końca grudnia 2023 jest nieadekwatny do potrzeb. Jednak Ministerstwo postanowiło nic nie zmienić w finansowaniu na rok 2024:

“40. W przypadku gdy liczba uczniów lub słuchaczy spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w danej szkole jest większa niż 200 przy obliczaniu określonej w ust. 2 pkt 3 statystycznej liczby uczniów lub słuchaczy w i-tej jednostce samorządu terytorialnego (Ur,i) liczbę tych uczniów lub słuchaczy w danej szkole wynoszącą 200 mnoży się przez 0,8, a w zakresie liczby tych uczniów i słuchaczy powyżej 200, ich liczbę w danej szkole mnoży się odpowiednio przez:

1) 0,2 – w przypadku gdy w danej szkole:

[algorytm przelicznika]

2) 0,4 – w przypadku gdy w danej szkole:

[algorytm przelicznika]

gdzie przez Sf należy rozumieć Sf,i w danej szkole w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, a przez Sa należy rozumieć Sa,i w danej szkole w i-tej jednostce samorządu terytorialnego.” (Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378311/katalog/13014087#13014087)

 

— oznacza to, że nowy projekt przewiduje 3 poziomy wysokości subwencji na uczniów w trybie edukacji domowej:

– 80% — gdy w szkole jest mniej niż 200 uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą,

– w zakresie uczniów powyżej 200 stosuje się odpowiednio:

  • 40% — gdy w szkole stosunek liczby uczniów niespełniających obowiązku szkolny poza szkołą (zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z nia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) do liczby wszystkich uczniów wynosi co najmniej 30%,
  • 20% — gdy w szkole stosunek liczby uczniów niespełniających obowiązku szkolny poza szkołą (zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z nia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) do liczby wszystkich uczniów wynosi mniej niż 30%.

Z jakimi trudnościami mogą się spotkać rodziny decydujące się na edukację domową w związku ze zmianami w finansowaniu? 

  • Odmowa przyjęcia ucznia do szkoły, aby nie przekroczyć 200 uczniów w edukacji domowej. 
  • Wsparcie ze strony szkoły ograniczone do niezbędnego minimum.
  • Wprowadzanie dodatkowych opłat za wsparcie edukacyjne.

To tylko kilka zidentyfikowanych przez nas problemów, które zaobserwowaliśmy w bieżącym roku jako efekt obniżonej subwencji.

Projekt ten jest obecnie w fazie konsultacji społecznych, co oznacza, że istnieje okazja do wyrażenia opinii i obaw przez wszystkich zainteresowanych. Decyzje w obszarze edukacji mają wpływ na przyszłość naszych dzieci, dlatego ważne jest, aby głosy rodziców i opiekunów były uwzględniane w procesie tworzenia przepisów.

Warto monitorować rozwój tej sytuacji i uczestniczyć w konsultacjach społecznych, aby wyrazić swoje zdanie na ten temat. Edukacja domowa odgrywa istotną rolę w kształceniu dzieci i powinna być dostępna dla wszystkich tych, którzy uważają ją za najlepszą opcję dla swoich rodzin. Dlatego też, jako społeczność edukacyjna, musimy pozostać zaangażowani i dążyć do zachowania równości szans edukacyjnych dla wszystkich dzieci, niezależnie od wybranej formy nauki.

 

Przygotowała: Wiktoria Malinowska

Wpłać darowiznę
Wpłać
Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!