Konkurs “Edukacja Przyszłości”

Konkurs “Edukacja Przyszłości”

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Konkurs “Edukacja Przyszłości” został stworzony, aby wzbudzić kreatywność wśród dzieci i młodzieży, zachęcić ich do zwizualizowania ich wyobrażeń o edukacji przyszłości, co tym samym ma im pomóc w odkrywaniu ich wewnętrznej chęci do nauki.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Domowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662837, posiadająca NIP: 6772415023, REGON: 366564118, zwana dalej Organizatorem Konkursu.

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ:

Każda osoba chętna do wzięcia udziału w naszym Konkursie, jest zobligowana do przygotowania jednej, zgodnej z wymaganiami pracy plastycznej w przypadku uczniów klas 0-3 lub etiudy filmowej albo animacji dla klas 4-8. Jako pracę plastyczną uznajemy wszystkie formy, które są znane w artystycznym świecie. Jako etiudę filmową uznajemy maksymalnie 5-minutowe autorskie nagranie z wykorzystaniem dowolnej scenerii i podkładu dźwiękowego. Jako animację uznajemy technikę filmową polegającą na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów poprzez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły. Konkurs jest związany z 30-leciem edukacji domowej w Polsce, więc praca konkursowa musi zostać wykonana w nawiązaniu do tej formy nauczania.

Prace, które będą niezgodne z zasadami konkursu, nie będą podlegać ocenie i zostaną zdyskwalifikowane.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 0-8.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie zdjęcia pracy plastycznej lub pliku z nagraniem/animacją na adres mailowy Fundacji Edukacji Domowej – sekretariat@domowa.edu.pl do 4 lipca 2021 r.

Uczestnik przystępuje do Konkursu w momencie wysłania swojej pracy. Wysyłając pracę konkursową należy zatytułować wiadomość mailową – Konkurs “Edukacja Przyszłości”.

Przy dodawaniu pracy konkursowej trzeba uwzględnić podstawowe dane uczestnika,

  • imię, nazwisko, klasa oraz tytuł pracy konkursowej.

W przypadku, gdy rodzic publikuje pracę swojego dziecka, ważne jest podanie jego danych – imię i nazwisko.

 

IV. WYNIKI KONKURSU:

Prace zostaną ocenione przez jury składające się z zespołu Fundacji Edukacji Domowej. W ocenie prac przewiduje się 2 kategorie:

  • młodsza – klasy 0-3 (prace plastyczne),
  • starsza – klasy 4-8 (etiudy filmowe i animacje).

Podczas oceniania pracy pod uwagę zostaną wzięte następujące czynniki:

  • estetyka wykonania,
  • kreatywność,
  • oryginalność pracy artystycznej.

Wyniki zostaną ogłoszone 9 lipca 2021 r. w mediach społecznościowych Fundacji Edukacji Domowej.

 

V. NAGRODY:

Każdy uczestnik zostanie nagrodzony dyplomem za swój udział w Konkursie. Dyplom zostanie przesłany Rodzicowi Uczestnika w formie elektronicznej. W obydwu kategoriach zostaną wyłonione 3 zwycięskie prace, Autorzy których otrzymają nagrody rzeczowe. Fundatorami nagród są MindCloud oraz inLABI.com.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Udział w Konkursie jest jednoznaczną zgodą na publikację pracy na stronach społecznościowych Fundacji, czyli na stronie internetowej oraz we wszystkich serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora.

Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik wraz ze swoim rodzicem (opiekunem prawnym) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Domowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662837, posiadająca NIP: 6772415023, REGON: 366564118, numer telefoniczny: +48 12 2919858, adres poczty elektronicznej: sekretariat@domowa.edu.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu przeprowadzenia konkursu „Moje postanowienia noworoczne” (dalej zwanego Konkursem), na podstawie zgody udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z udziału w konkursie.

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając w tym celu wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na jeden ze wskazanych wyżej adresów do korespondencji. Cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody przed ogłoszeniem wyników Konkursu wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl