Blog

Jak założyć szkołę przyjazną edukacji domowej?

Wzrastająca popularność edukacji domowej inspiruje do powstawania nowych inicjatyw: szkół przyjaznych tej formie nauki! To miejsca, gdzie wsparcie dla uczniów i ich rodziców idzie w parze z pełnym przestrzeganiem prawa, w tym z art. 37 Prawa oświatowego. To więcej niż szkoła — to miejsce, gdzie nauka przeplata się z życiem, a uczniowie wyrastają na samodzielnych myślicieli i odkrywców. Choć nie są to typowe placówki oświatowe, to ich specyficzna dynamika wymaga wyjątkowego podejścia. Wchodząc do takiej szkoły, uczniowie wkraczają w nowy wymiar nauki, gdzie przestrzeń edukacyjna rozciąga się poza granice klasy i domu.

 

26 kwietnia 2024 r. odbyło się certyfikowane szkolenie online pt. “Szkoła przyjazna edukacji domowej”, organizowane przez Fundację Edukacji Domowej. Podczas tego wydarzenia uczestnicy zdobyli wiedzę na następujące tematy:

 

 • Edukacja domowa — prawa i obowiązki szkoły. Art. 37 Prawa oświatowego z praktycznego punktu widzenia.
 • Podstawa programowa to nie wszystko, czyli jak wspierać ucznia w edukacji domowej?
 • Q&A — Rozmowa z dyrektorem szkoły przyjaznej edukacji domowej.

Jeśli jesteś zainteresowany/a materiałami z tego szkolenia, napisz do nas – sekretariat@domowa.edu.pl.

 

Zakładanie szkoły przyjaznej edukacji domowej wymaga przestrzegania określonych procedur i zbierania kompleksowej dokumentacji, jednak po spełnieniu wszystkich formalności możesz stworzyć środowisko edukacyjne wspierające rozwój uczniów uczących się poza szkołą!

 

Jakie są kroki do założenia szkoły przyjaznej edukacji domowej?

 

Krok 1: Przygotowanie dokumentacji

 

 • Wybierz organ prowadzący: Określ osobę lub grupę osób odpowiedzialną za prowadzenie szkoły przyjaznej edukacji domowej.

 

 • Sporządź statut szkoły: Opracuj dokument określający cele, zasady funkcjonowania i strukturę organizacyjną (według art. 172 ust. 2 Prawa oświatowego).

 

Krok 2: Wypełnienie formalności

 

 • Złóż zgłoszenie do ewidencji: Przygotuj formalne zgłoszenie do odpowiedniego organu samorządowego. 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Oznaczenie organu prowadzącego (osoby) z uwzględnieniem miejsca zamieszkania/siedziby.
 • Określenie typu lub rodzaju szkoły.
 • Datę rozpoczęcia funkcjonowania.
 • Informację o grupie wiekowej.
 • Zakładany oddział przedszkolny (jeśli dotyczy).
 • Adres siedziby szkoły.
 • Warunki lokalowe.
 • Inne lokalizacje prowadzenia zajęć (jeśli przewidziane).
 • Statut szkoły.
 • Zobowiązanie do przestrzegania wymagań prawnych.
 • Informacje o kwalifikacjach pracowników pedagogicznych i dyrektora.

 

 • Uzyskaj opinie i zezwolenia: Zdobądź pozytywne opinie kuratora oświaty oraz organów sanitarnych i straży pożarnej.

 

Krok 3: Proces rejestracji

 

 • Dokonaj wpisu do ewidencji: Organ prowadzący wpisze szkołę do ewidencji w ciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia.

 

 • Otrzymaj zaświadczenie: Po dokonaniu wpisu otrzymasz zaświadczenie potwierdzające legalność działalności szkoły.

 

Krok 4: Rozpoczęcie działalności

 

 • Opracuj programy nauczania: Przygotuj programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.

 

 • Zatrudnij kadrę pedagogiczną: Zdobądź wykwalifikowanych nauczycieli, spełniających wymogi kwalifikacyjne.

 

Krok 5: Ciągła ocena i dostosowanie

 

 • Monitoruj i ewaluuj: Regularnie oceniaj efektywność nauczania i funkcjonowanie szkoły, dostosowując działania do potrzeb uczniów i zmieniającego się otoczenia.

 

Zobowiązania szkoły: Centrum wsparcia i rozwoju

 

Szkoła przyjazna edukacji domowej to nie tylko miejsce nauki, ale również wsparcia i rozwoju dla uczniów. Zapewniając klasyfikację, egzaminy oraz regularne konsultacje, dba o stałe monitorowanie postępów uczniów. Dodatkowo, zapewnia dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych, a także pomoce dydaktyczne, które ułatwiają zrozumienie materiału. Ponadto, oferuje różnorodne zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zapewniając wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i doradztwo zawodowe.

 

Budynek szkoły: Miejsce realnych możliwości

 

W świecie edukacji domowej budynek szkoły staje się centrum działań, gdzie realizowane są egzaminy i konsultacje, a także mogą odbywać się zajęcia dodatkowe czy też spotkania integracyjne. Choć wirtualność jest ważna, to właśnie fizyczne pomieszczenia zapewniają uczniom stabilność i wsparcie.

 

Zatrudnienie nauczycieli: Klucz do sukcesu

 

Szkoła przyjazna edukacji domowej nie tylko zatrudnia nauczycieli do klasyfikacji i konsultacji, ale również dostosowuje ich liczbę do potrzeb, co przekłada się na efektywność działań i koszty.

 

Finansowanie: Inwestycja w przyszłość

 

Środki finansowe, w tym dotacje na uczniów, stanowią fundament działalności szkoły, umożliwiając jej funkcjonowanie na wysokim poziomie. To wsparcie finansowe pozwala realizować cele edukacyjne i utrzymać jakość nauczania.

 

Dostęp do podręczników: Klucz do sukcesu

 

Zapewnienie dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych to nie tylko obowiązek szkoły, ale także gwarancja efektywnej nauki i wszechstronnego rozwoju uczniów. Odpowiednia infrastruktura edukacyjna to solidna podstawa dla sukcesu każdego ucznia.

 

Przygotowała: Angelika SowaWpłać darowiznę
Wpłać
Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl