Dokumenty aplikacyjne

 

Drodzy Rodzice!

 

Jeśli podjęliście decyzję o rozpoczęciu edukacji domowej ze swoim dzieckiem, waszym kolejnym krokiem będzie uzyskanie opinii z publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz złożenie dokumentów aplikacyjnych do szkoły.

 

Aby ułatwić to zadanie wszystkim rodzicom, poprosiliśmy naszą zaprzyjaźnioną kancelarię prawną Tusiński i Współpracownicy (www.kancelariatusinski.pl/) o przygotowanie przykładowych dokumentów aplikacyjnych.

 

Udostępnione niżej  wzory dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą zostały sporządzone z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 września 2017 roku (w szczególności odpowiadają one przepisom ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe). Jednocześnie zaznaczamy, że są to dokumenty przykładowe, a każda szkoła może stosować własne wzory dokumentów związanych z zapisem dziecka do szkoły oraz uzyskaniem zezwolenia na edukację domową.

 

Jaki komplet dokumentów musi dostarczyć rodzic, aby zapisać dziecko na edukację domową?

 

1. Dokument, który należy złożyć w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej:

 

– Wniosek do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie badania,

  Wniosek do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie badania

 Wniosek do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie badania

 Wniosek do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie badania z przykładowym uzasadnieniem

 Wniosek do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie badania z przykładowym uzasadnieniem

 

2. Dokumenty, które należy złożyć do szkoły:

 

– Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (jeśli dziecko aplikuje do innej szkoły niż ta do której aktualnie uczęszcza),

 Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

 Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

 

– Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,

 Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

 Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

 Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą z przykładowym uzasadnieniem

 Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą z przykładowym uzasadnieniem

 

– Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,

 Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej

 Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej

 

– Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych,

 Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych

 Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych

 

– Opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej (wystawia poradnia publiczna).

 

F

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Domowej z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 12 291 91 45, adres e-mail: sekretariat@domowa.edu.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.