Blog

Wspieramy projekty uniwersyteckie!

Niniejszy artykuł jest zaproszeniem do udziału w badaniach poświęconych młodzieży z klas VII , VIII SP oraz szkół średnich. Jest to pierwsze, tak obszerne i innowacyjne badanie nad edukacją domową w Polsce, w którym głos jest oddany młodym ludziom. Autorkami są dwie doktorantki trzeciego roku Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Justyna Pawlak i Agata Marciniak, a opiekunem naukowym tego projektu jest dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ. Posiadają one zgodę Komisji Etyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na przeprowadzenie tego badania.

 

Opis badania pt. Percepcja funkcjonowania edukacyjnego, społecznego i komunikacyjnego młodzieży edukowanej domowo z uwzględnieniem wyzwań pandemii Covid-19

Z roku na rok edukacja domowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem świadomych rodziców, poszukujących alternatywy dla tradycyjnego systemu edukacji. Wg najnowszych danych
(System Informacji Obywatelskiej) w styczniu 2022 r. liczba uczniów edukowanych domowo w Polsce przekroczyła 22000. W związku z tym edukacja domowa staje się zagadnieniem coraz bardziej popularnym i ważnym z punktu widzenia edukacyjnego, społecznego i pedagogicznego.

Prezentowany projekt ma na celu zbadanie grupy młodzieży w wieku 13-17 lat, uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz I, II i III liceum ogólnokształcącego, edukowanych domowo przez minimum 1 rok (od stycznia 2021), pod kątem ich funkcjonowania w trzech obszarach: edukacyjnym, społecznym oraz komunikacyjnym. Do badania zaproszonych będzie ok. 500 uczniów z całego kraju.

Procedura zbierania odpowiedzi

Na potrzeby badania stworzona została autorska ankieta internetowa znajdująca się pod linkiem:
https://forms.gle/kTNaD7w5Pw5hKnTS7

Ankieta podzielona jest na dwie części, które stanowią kluczowe obszary diagnostyczne: edukacyjny oraz funkcjonowania społecznego. Celem Justyna Pawlak i Agata Marciniak jest zbadanie postawy wobec nauki – motywacji, zaangażowania czy nawyków uczenia się. Istotne są dla nich także informacje dotyczące częstotliwości kontaktów z najbliższymi, tj. rodziną i rówieśnikami oraz sposobu komunikacji (np. rodzaje platform internetowych czy komunikatorów).

Ze strony doktorantek nie będą gromadzone żadne dane osobowe. Badanie jest anonimowe, a udział w nim dobrowolny. Link do ankiety zostanie przesłany do rodzica/opiekuna prawnego przez szkołę, do której zapisany jest uczeń, wraz z dokumentem “Informacja dla rodziców / opiekunów prawnych”. Następnie rodzic/opiekun prawny (po zapoznaniu się z w/w dokumentem) zaznaczy w ankiecie odpowiednią zgodę, a kolejno udostępni ankietę dziecku.

Taki proces zbierania odpowiedzi jest konieczny dla zachowania zgodności formalnej.

Analiza wyników
Przeanalizowane wyniki posłużą do zredagowania artykułu, który opublikujemy w jednym z zagranicznych czasopism naukowych. Dodatkowo celem badania, mającym bezpośredni wpływ na sytuację uczniów edukowanych domowo w Polsce, jest stworzenie rekomendacji dot. uczenia się i szeroko pojętego funkcjonowania w edukacji domowej. Pozyskane wyniki, po ich publikacji, zostaną udostępnione także zainteresowanym.

 

Informacja dla osób badanych i ich rodziców/opiekunów prawnych

Badanie odbędzie się w formie ankiety online, podczas której badani będą poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania. Czas trwania wywiadu to około 15 – 20 minut. Udział w ankiecie jest anonimowy, po wcześniejszym udzieleniu zgody rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na badanie. Uczestnictwo w badaniu jest całkowicie dobrowolne, a uczestnicy mogą wycofać się w dowolnym momencie bez ponoszenia konsekwencji, teraz lub w przyszłości. Udzielenie dostępu do ankiety w formie linku nie zobowiązuje badanych do pełnego jej ukończenia.

Poniżej wypunktowane są wszystkie informacje dotyczące przebiegu badania oraz bezpieczeństwa osoby badanej:

 • Badanie odbędzie się w formie ankiety online.
 • Pozyskane informacje zostaną wykorzystane do przygotowania artykułu naukowego poświęconego funkcjonowania młodzieży edukowanej domowo w wybranych obszarach – także w obliczu pandemii COVID-19.
 • Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny.
 • Do niniejszego badania nie będą pobierane żadne dane osobowe ani dane kontaktowe. Udział w ankiecie jest anonimowy.
 • Przed uzupełnieniem ankiety niezbędne jest wyrażenie zgody na udział w badaniu.
 • Po udzieleniu zgody na badanie, osoba badana przejdzie do ankiety, zawierającej pytania za pomocą udostępnionego linku.
 • Wyniki ankiety będą zapisane i skategoryzowane w bezpiecznej chmurze (typu One Drive) oraz przechowywane przez co najmniej 10 lat lub tak długo jak będzie to konieczne dla celów badawczych.
 • Wyniki badań zostaną wykorzystane w publikacjach naukowych, a identyfikacja badanych nie będzie możliwa.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań i niejasności prosimy o kontakt mailowy:
  justyna.pawlak@us.edu.pl
Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl