Blog

Projekt zmian ustawy Prawo Oświatowe dotyczący edukacji domowej

W dniu 20 października 2022 do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe zmieniający zapisy w temacie edukacji domowej. Projekt został od razu skierowany do I czytania w komisjach. W środowisku edukatorów domowych zdążył wywołać burzliwą dyskusję, ponieważ w obecnej formie może znacząco zmienić obraz edukacji domowej w Polsce.

Kluczowe zmiany ujęte w projekcie to, m.in.:

  • możliwość składania wniosku o zezwolenie na edukację domową od 1 do 21 września,
  • powrót rejonizacji w obrębie województwa,
  • ograniczenie liczby dzieci w ED w danej placówce do maksymalnie 50% w stosunku do uczniów stacjonarnych,
  • egzaminy stacjonarne, zgłaszane wcześniej do organu sprawującego kontrolę.

Nasza Fundacja jest zaangażowana w prace grupy roboczej w związku z pojawieniem się tego projektu. O postępach w procesie legislacyjnym będziemy Was informować na bieżąco.

 

Fragment projektu ustawy dotyczący edukacji domowej:

“5) w art. 37:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor publicznego lub niepublicznego przedszkola, publicznej lub niepublicznej szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, a w przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego – osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, do której dziecko zostało przyjęte, na wniosek rodziców, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki odpowiednio poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie od dnia 1 września do dnia 21 września roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki odpowiednio poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą.”,

c) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane, jeżeli:”,

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a–1c w brzmieniu:

„1a) przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub szkoła, do której dziecko zostało przyjęte, posiada warunki lokalowe zapewniające możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów, w tym uczniów spełniających obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązek szkolny albo obowiązek nauki odpowiednio poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą, w przypadku cofnięcia im zezwolenia, o którym mowa w ust. 1;

1b) przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub szkoła, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;

1c) liczba uczniów, którym udzielono zezwolenia na spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki odpowiednio poza danym przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, daną inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą w chwili wydania tego zezwolenia nie przekracza 50% liczby uczniów danego przedszkola, danej innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły;”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.”,

e) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane w szkole, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, a w przypadku egzaminów klasyfikacyjnych z zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu – w szkole, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku nauki poza szkołą, lub innym miejscu wskazanym przez dyrektora tej szkoły.”,

f) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dyrektor szkoły informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o terminie i miejscu przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4, co najmniej 14 dni przed terminem przeprowadzenia tych egzaminów.”,

g) w ust. 5 wyrazy „Przepisu ust. 4” zastępuje się wyrazami „Przepisów ust. 4 i 4a”,

h) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W przypadku cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, przedszkole lub szkoła, której dyrektor wydał zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego – osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, zapewnia dziecku możliwość spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki odpowiednio w tym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole.”;”

 

Z pełnym tekstem projektu można zapoznać się tutaj:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1049-2022/$file/9-020-1049-2022.pdf

Natomiast proces legislacyjny można śledzić tutaj:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9CDBBCB1C8E1A0F0C12588E200308ED9

 

Śledźcie pracę nad projektem na specjalnie utworzonej grupie na Facebooku.

 

Przygotowała: Gabriela Letnovska

Wpłać darowiznę
Wpłać
Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl