Blog

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży “Laurka dla Polski”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

Konkurs “Laurka dla Polski” został stworzony, aby wzbudzić w młodych Polakach poczucie patriotyzmu, promować polskość wśród osób mieszkających poza granicami kraju oraz aby zwiększyć świadomość dzieci o symbolach narodowych. 

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Domowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662837, posiadająca NIP: 6772415023, REGON: 366564118, zwana dalej Organizatorem Konkursu. 

 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ:

 

Każda osoba chętna do wzięcia udziału w naszym Konkursie, jest zobligowana do przygotowania jednej laurki zgodnej z wymaganiami. Jako laurkę, uznajemy kartkę z ozdobami wykonaną własnoręcznie dowolną metodą, zawierającą życzenia. Konkurs jest o tematyce patriotycznej, w związku z czym praca konkursowa musi zostać utrzymana w duchu patriotycznym. 

Prace, które będą niezgodne z zasadami konkursu, nie będą podlegać ocenie i zostaną zdyskwalifikowane. 

 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest opublikowanie pracy w formie zdjęcia w komentarzu na stronie Fundacji Edukacji Domowej na portalu społecznościowym “Facebook”, pod postem przygotowanym specjalnie do tego celu, do dnia 16 maja 2021 roku.

Uczestnik przystępuje do Konkursu w momencie opublikowania swojej pracy.

Przy dodawaniu pracy konkursowej trzeba uwzględnić podstawowe dane uczestnika, 

  • imię, nazwisko i wiek.

W przypadku, gdy rodzic publikuje pracę swojego dziecka, ważne jest podanie jego danych, takich samych jak w Rozdziale III. Regulaminu (patrz wyżej).

 

 

IV. WYNIKI KONKURSU:

 

Prace zostaną ocenione przez Użytkowników Facebooka po wcześniejszym opublikowaniu ich zdjęć na profilu Fundacji Edukacji Domowej. O wygranej będzie decydowała liczba “Polubień” lub innych reakcji. W ocenie prac nie przewiduje się ich kategoryzowania (wiek uczestnika nie będzie uwzględniany). 

Podczas oceniania pracy pod uwagę zostaną wzięte następujące czynniki:

  • estetyka wykonania,
  • kreatywność,
  • oryginalność pracy artystycznej.

Wyniki zostaną ogłoszone 24 maja 2021 r. w mediach społecznościowych Fundacji Edukacji Domowej. 

 

 

V. NAGRODY:

 

Każdy uczestnik zostanie nagrodzony dyplomem za swój udział w Konkursie. Dyplom zostanie przesłany Rodzicowi Uczestnika w formie elektronicznej. Uczestnik, który otrzyma najwięcej “Polubień” lub innych reakcji otrzyma nagrodę rzeczową. Partner konkursu – Centrum Nauczania Domowego – dodatkowo nagrodzi każdego swojego ucznia, który weźmie udział w konkursie, diamentem na platformie.   

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

Udział w Konkursie jest jednoznaczną zgodą na publikację pracy na stronach społecznościowych Fundacji, czyli na stronie internetowej oraz we wszystkich serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora.

Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik wraz ze swoim rodzicem (opiekunem prawnym) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje. 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Domowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662837, posiadająca NIP: 6772415023, REGON: 366564118, numer telefoniczny: +48 12 2919858, adres poczty elektronicznej: sekretariat@domowa.edu.pl.

 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu przeprowadzenia konkursu „Moje postanowienia noworoczne” (dalej zwanego Konkursem), na podstawie zgody udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

 

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z udziału w konkursie.

 

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając w tym celu wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na jeden ze wskazanych wyżej adresów do korespondencji. Cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody przed ogłoszeniem wyników Konkursu wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!