Blog

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży “Jesienne inspiracje”

Regulamin konkursu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

Konkurs “Jesienne inspiracje” został stworzony, aby umożliwić dzieciom i młodzieży zaprezentowanie ich własnych wyobrażeń na temat jesieni. 

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Domowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662837, posiadająca NIP: 6772415023, REGON: 366564118, zwana dalej Organizatorem Konkursu. 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ:

 

Każda osoba chętna do wzięcia udziału w naszym Konkursie, jest zobligowana do przygotowania jednej pracy plastycznej zgodnej z wymaganiami.  Jako pracę plastyczną, uznajemy wszystkie formy, które są znane w artystycznym świecie. Konkurs jest o tematyce jesiennej, w związku z czym praca konkursowa musi zostać wykonana w nawiązaniu do niej. 

Prace, które będą niezgodne z zasadami konkursu, nie będą podlegać ocenie i zostaną zdyskwalifikowane. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest opublikowanie pracy w formie zdjęcia w komentarzu na stronie Fundacji Edukacji Domowej na portalu społecznościowym “Facebook”, pod postem przygotowanym specjalnie do tego celu, do dnia 26 października 2020 roku.

Uczestnik przystępuje do Konkursu w momencie opublikowania swojej pracy.

Przy dodawaniu pracy konkursowej trzeba uwzględnić podstawowe dane Uczestnika, 

  • imię, nazwisko, wiek oraz krótką informację na temat jaka praca plastyczna została wykonana i jaką technikę do tego użyto (malowanie, wydzieranie, szkicowanie itp.)

 

W przypadku, gdy Rodzic publikuje pracę swojego dziecka, ważne jest podanie jego danych, takich samych jak w Rozdziale III. Regulaminu (patrz wyżej).

 

IV. WYNIKI KONKURSU:

 

Prace zostaną ocenione przez jury, którego członkami będzie Zespół Fundacji Edukacji  Domowej. W ocenie prac nie przewiduje się ich kategoryzowania (wiek Uczestnika nie będzie uwzględniany). 

Podczas oceniania pracy pod uwagę zostaną wzięte następujące czynniki:

  • estetyka wykonania,
  • kreatywność,
  • oryginalność pracy artystycznej.

Data ogłoszenia wyników jest uzależniona od ilości zgłoszonych prac konkursowych. Dokładna data zostanie ogłoszona za pomocą mediów społecznościowych Fundacji Edukacji Domowej. 

 

V. NAGRODY:

 

Każdy uczestnik zostanie nagrodzony upominkiem za swój udział w Konkursie. Nagroda zostanie przesłana Rodzicowi Uczestnika w formie elektronicznej. 3 najlepsze prace zostaną wyróżnione na stronach społecznościowych Fundacji, czyli na stronie internetowej oraz we wszystkich serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

Udział w Konkursie jest jednoznaczną zgodą na publikację pracy na stronach społecznościowych Fundacji, czyli na stronie internetowej oraz we wszystkich serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora.

Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik wraz ze swoim Rodzicem (opiekunem prawnym) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Domowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662837, posiadająca NIP: 6772415023, REGON: 366564118, numer telefoniczny: +48 12 2919858, adres poczty elektronicznej: sekretariat@domowa.edu.pl.

 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu przeprowadzenia konkursu „Moje postanowienia noworoczne” (dalej zwanego Konkursem), na podstawie zgody udzielonej przez Rodzica lub Opiekuna prawnego Uczestnika konkursu.

 

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z udziału w konkursie.

 

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając w tym celu wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na jeden ze wskazanych wyżej adresów do korespondencji. Cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody przed ogłoszeniem wyników Konkursu wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

Wpłać darowiznę
Wpłać
Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl