Rozpoczęcie edukacji domowej z dzieckiem

Drogi Rodzicu, jeżeli podjąłeś decyzję o edukacji swojego dziecka w domu, ale nie wiesz od czego zacząć, dobrze trafiłeś!
Z myślą o rodzicach chcących rozpocząć edukację domową powstał poradnik, który w kilku krokach przedstawia, jakie formalności należy dopełnić, aby uczyć dziecko w domu.

Pobierz poradnik dla rodzica w pigułce

Uzyskanie opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

Najważniejszym dokumentem, jaki należy uzyskać, aby rozpocząć edukację domową, jest opinia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej skierowana na nauczanie domowe. Aby uzyskać taką opinię, należy zgłosić się do rejonowej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i umówić dziecko na wizytę. Rejonową poradnią jest placówka mieszcząca się najbliżej miejsca zamieszkania w przypadku dziecka, które nie rozpoczęło jeszcze realizacji obowiązku szkolnego. W przypadku dziecka, które już uczęszcza do szkoły, poradnią rejonową jest natomiast ta, podlegająca pod szkołę dziecka.

Wybranie szkoły dla dziecka

Dziecko w nauczaniu domowym spełnia obowiązek szkolny poza szkołą. Nie oznacza to jednak, że nie jest zapisane do szkoły. Dziecko w edukacji domowej zapisywane jest do wybranej przez rodzica placówki w Polsce zgodnie z miejscem zamieszkania (oznacza to, że dziecko może zostać zapisane do wybranej szkoły jedynie w obrębie województwa, w którym mieszka). W szkole tej dziecko co roku przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych odbywających się na koniec każdego roku szkolnego. W celu zapisania dziecka do szkoły, należy umówić się na rozmowę z dyrektorem placówki oraz złożyć odpowiednie dokumenty.
W wyborze odpowiedniej szkoły spełniającej Państwa oczekiwania pomogą informacje zamieszczone w Katalogu Szkół Przyjaznych Edukacji Domowej.

Dostarczenie do szkoły kompletu dokumentów

Po uzyskaniu opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wybranej szkole należy dostarczyć komplet dokumentów, na który składają się:
– wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły,
– wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą, – opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– oświadczenie rodzica o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,
– zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów mogą Państwo znaleźć TU.

Po dostarczeniu wskazanych wyżej dokumentów do szkoły, dyrektor wydaje decyzję w sprawie zezwolenia na nauczanie domowe.

Termin składania dokumentów

Należy pamiętać, że zapis dziecka do szkoły musi odbyć się przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, dlatego też wszystkie formalności należy dopełnić na tyle wcześnie, aby dyrektor wybranej szkoły miał jeszcze czas na wydanie decyzji zezwalającej na przyjęcie dziecka do szkoły. Dyrektor szkoły ma na to 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia wszystkich dokumentów.

Wsparcie od szkoły

Dziecko w nauczaniu domowym jest pełnoprawnym uczniem szkoły. Oznacza to, że ma prawo otrzymać legitymację szkolną oraz wsparcie ze strony szkoły w postaci wskazówek, konsultacji z nauczyciele, psychologiem czy pedagogiem szkolnym. Szkoła może również w miarę możliwości udostępnić pomoce dydaktyczne.

Rozpoczęcie edukacji domowej

Gdy decyzja zostanie wydana przez dyrektora szkoły, można rozpocząć edukację domową i cieszyć się odkrywaniem świata wraz z dzieckiem .

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy rodzic musi mieć wykształcenie pedagogiczne?

Aby rozpocząć edukację domową z dzieckiem, rodzic nie musi spełniać wymagań formalnych związanych z wykształceniem. Posiadanie uprawnień pedagogicznych nie jest wymagane.

Ile czasu czeka się na uzyskanie opinii z rejonowej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Czas oczekiwania na uzyskanie opinii z PPPP zależy od samej poradni. Zazwyczaj kolejki do poradni są dość długie, dlatego należy jak najszybciej umówić dziecko na badanie. Czas oczekiwania na wizytę trwa niekiedy 2-3 miesiące.

Jak znaleźć odpowiednią szkołę?

Najlepszym rozwiązaniem jest zapisanie dziecka do szkoły, która ma doświadczenie w nauczaniu domowym. Aby znaleźć taką szkołę, mogą Państwo skorzystać z Katalogu Szkół Przyjaznych Edukacji Domowej, w którym znajdują się opinie innych rodziców. Dobrym rozwiązaniem jest również spotkanie z dyrektorem szkoły w celu omówienia pytań i wątpliwości.

Gdzie i z jakich przedmiotów dziecko zdaje egzaminy?

Dziecko zdaje egzamin klasyfikacyjny w siedzibie szkoły, do której zostało zapisane. W klasach 1-3 konieczne jest zdanie egzaminu z edukacji wczesnoszkolnej i języka obcego. W klasach wyższych natomiast dzieci podchodzą do egzaminów z każdego przedmiotu poza plastyką, muzyką, zajęciami technicznymi, religią, etyką i wychowaniem fizycznym. Każdy egzamin składa się z części ustnej i pisemnej.

Jak długo trwają egzaminy i ile razy do roku się odbywają?

Egzaminy odbywają się raz w roku szkolnym na koniec roku szkolnego lub na prośbę rodzica także po semestrze nauki. Czas trwania egzaminu z danego przedmiotu nie jest określany ustawą. Czas dostosowywany jest do potrzeb dziecka.

Czy dziecko otrzymuje ocenę z zachowania?

Dziecko w nauczaniu domowym nie otrzymuje oceny z zachowania.

Jakie są konsekwencje niezdania egzaminów?

W przypadku niezdania egzaminów dziecku zostaje cofnięte zezwolenie na nauczanie domowe. Konsekwencją tego jest zmiana trybu nauki na stacjonarny i konieczność powtórzenia roku. W trakcie roku szkolnego rodzic może zgłosić się do szkoły z prośbą o konsultacje z nauczycielem lub pomoc w przygotowaniu dziecka do egzaminów.

Czy dziecko w nauczaniu domowym uprawnione jest do zniżek na przejazdy?

Dokumentem uprawniającym do zniżek jest legitymacja szkolna. Dziecko w nauczaniu domowym, tak jak uczniowie stacjonarni, otrzymuje legitymację szkolną. W celu uzyskania dokumentu należy zgłosić prośbę o wyrobienie legitymacji do szkoły.

Czy dziecko musi przerabiać podręczniki?

Zakres materiału, jaki dziecko musi zdać podczas egzaminu, określony jest w podstawie programowej. Rodzic nie musi korzystać z podręczników, aby zrealizować wymagania edukacyjne na danym etapie kształcenia. Sposób przerabiania materiału zależy w pełni od rodzica. Istnieje także możliwość skorzystania z interaktywnych pomocy edukacyjnych, takich jak platformy edukacyjne czy gry multimedialne.

Od kiedy można zapisać dziecko na edukację domową?

Dziecko może realizować obowiązek szkolny w trybie nauczania domowego już od zerówki.

Czy dyrektor wybranej szkoły może nie wyrazić zgody na przyjęcie dziecka w trybie nauczania domowego, nawet jeżeli wszystkie formalności zostały dopełnione?

Wydanie decyzji zezwalającej na nauczanie domowe jest zależne od dyrektora szkoły i może on nie wydać zezwolenia, nawet w przypadku gdy wszystkie formalności zostały prawidłowo dopełnione. Wówczas rodzic może się od takiej decyzji odwołać do kuratora oświaty.